کاری از یاسمن کوره پز هنرجوی مبانی

مربی: خانم عبداله پور